VHLE-studie: doelmatigheid intensieve revalidatie

Klinisch onderzoek

Ruth van Nispen en Hilde van der Aa voeren het project uit, getiteld “Voortgangsmetingen voor cliënten in de intensieve revalidatie – Hoge doelmatigheid voor de cliënt”. Het onderzoek vindt plaats bij Koninklijke Visio – Het Loo Erf in Apeldoorn. Klinisch fysicus Ton Roelofs van Visio is projectleider.

Onderzoeker

Ruth van Nispen & Hilde van der Aa

Positie

Onderzoekers

Financiering

Novum/Koninklijke Visio

Periode

2021-2023

VHLE-studie: doelmatigheid intensieve revalidatie

Waarom doen we deze studie?

Intensieve visuele revalidatietrajecten bij Visio het Loo Erf (VHLE) zijn trajecten voor mensen met (vaak complexe) hulpvragen op meerdere ICF-levensgebieden. Deze kosten gemiddeld ca. 500 behandeluren, zijn hoog intensief multidisciplinair en hebben een lange doorlooptijd. Verblijf op de locatie is een essentieel onderdeel van deze trajecten. Met name de cliënt, maar ook behandelaars en zorgverzekeraars, zijn gebaat bij een hoge doelmatigheid van dergelijke trajecten. Om die doelmatigheid te kunnen bepalen en eventueel verbeteren is het nodig de voortgang op verschillende revalidatiedimensies gedurende de trajecten periodiek te kunnen meten. De hypothese is dat dit verder reikt dan het tot nog toe gebruikelijke bijhouden van het aandeel aan behaalde doelen. Deze doelen betreffen vooral praktische deelvaardigheden en geven niet zozeer de integratie ervan op enkele wezenlijke levensgebieden weer. Door middel van deze periodieke metingen kunnen we individuele revalidatietrajecten naar verwachting beter bijstellen. Op basis van voortgangsmetingen bij grotere aantallen trajecten kunnen we bovendien factoren bepalen die samenhangen met een typerend verloop van (fases in) trajecten, of met een toe- of afname van de duur of doelmatigheid ervan. Dit verhoogt het inzicht in, en de voorspelbaarheid en planbaarheid van de revalidatietrajecten. Tenslotte kunnen we op deze wijze de typerende elementen in het revalidatieproces inzichtelijk maken, waaronder fases van snelle vooruitgang, stagnatie of terugval.

 

Wat is het doel?

  1. Bepalen hoe we revalidatievoortgang van cliënten binnen de intensieve visuele revalidatie kunnen meten
  2. Bepalen welke persoonlijke en externe factoren van invloed zijn op de revalidatie voortgang en hoe deze samenhangen met gekozen trajectparameters, zoals trajectduur, aard en hoeveelheid van benodigde zorg, intensiteit, etc.
  3. Opzetten van structurele metingen van de revalidatievoortgang, bij cliënten die een dergelijk intensief revalidatietraject doorlopen.

 

Hoe voeren we het onderzoek uit?

Om de doelen te bereiken, wordt een literatuurstudie uitgevoerd en een inventarisatie onder zorginstellingen en medewerkers en cliënten van VHLE. Daarna worden de meetinstrumenten vastgesteld, geïmplementeerd en daarmee uitgeprobeerd in de praktijk. Op basis van interviews wordt feedback verzameld en wordt de implementatie geëvalueerd.