Succesfactoren arbeidsparticipatie

Public health

Yvonne Goertz heeft aan de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar de succesfactoren van arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking. In de praktijk waren vermoedens dat mensen met een visuele beperking minder aan het werk zijn dan mensen uit de algemene beroepsbevolking. Wat maakt dat mensen wél aan het werk zijn was de kern van haar onderzoek dat zij nu afmaakt bij Amsterdam UMC.

Onderzoeker

Yvonne Goertz

Positie

PhD kandidaat

Financiering

Geen

Periode

2019-2021

Succesfactoren arbeidsparticipatie

Waarom doen we deze studie?

In de Nederlandse zorgpraktijk waren sterke vermoedens dat mensen met een visuele beperking minder aan het werk zijn dan mensen uit de algemene beroepsbevolking. Buitenlandse studies toonden ook aan dat het percentage werkenden onder mensen met een visuele beperking lager is. Echter ontbrak concrete informatie over de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking in Nederland.

Wat is het doel?

Dit onderzoek naar de arbeidsparticipatie door mensen met een visuele beperking in Nederland heeft drie doelen. Ten eerste het in kaart brengen van de arbeidssituatie, waarbij onder andere informatie verzameld is over hoeveel mensen aan het werk zijn, hoeveel mensen actief op zoek zijn naar werk, of ze tevreden zijn met hun baan etc. Het tweede doel is het in kaart brengen van de succesfactoren ten aanzien van betaald werk. Hierbij zijn een aantal vaardigheden en psychologische factoren als mogelijke succesfactoren gemeten. Het ontwikkelen van een individueel te gebruiken assessment instrument bestaande uit de significant gebleken succesfactoren is het derde doel van het onderzoek. Dit assessment instrument zou gebruikt kunnen worden binnen een reïntegratietraject.

Hoe voeren we deze studie uit?

Voor het beantwoorden van de eerste twee doelen uit dit onderzoek is een uitgebreide vragenlijst samengesteld, getest en afgenomen onder 500 mensen met een visuele beperking. Deze vragenlijst is afgenomen door middel van telefonische interviews met een gemiddelde duur van een uur. De deelnemers zijn geworven via Optelec en Ergra Low Vision.

Op basis van de uitgevoerde statistische analyses voor het beantwoorden van het tweede doel is een assessment instrument samengesteld bestaande uit de significante succesfactoren ten aanzien van betaald werk. Dit assessment instrument is in een focusgroepinterview voorgelegd aan job coaches, die mensen met een visuele beperking begeleiden richting betaald werk. In de focusgroepbijeenkomst is gesproken over de herkenbaarheid en het belang van de succesfactoren en het mogelijke gebruik van het assessment instrument in de praktijk.

Belangrijke resultaten & conclusies tot nu

In Nederland heeft 36,8% van de mensen met een visuele beperking betaald werk in vergelijking met 67,1% van de mensen in de algemene beroepsbevolking. 4,8% van de mensen, die geen betaald werk hebben, is actief op zoek naar betaald werk. De gemiddelde baantevredenheid is 7.7 (schaal 1-10). De mensen in de werkende groep hadden in vergelijking met de mensen in de niet werkende groep een betere mobiliteit, een hogere acceptatie van de visuele aandoening en een hoger optimisme.

De arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking is ook in Nederland een stuk lager dan van de algemene beroepsbevolking. Aandacht voor de arbeidsmogelijkheden voor mensen met een visuele beperking blijft daarmee belangrijk. Aangezien er een verband is tussen de factoren mobiliteit, acceptatie van de visuele aandoening en optimisme en het hebben van betaald werk is het eveneens belangrijk dat voldoende aandacht aan deze factoren besteed wordt en mensen met een visuele beperking hierbij goed ondersteund worden. Op dit moment worden de resultaten van het focusgroepinterview verwerkt in het laatste artikel.

Verschenen publicaties

Goertz, Y.H.H., van Lierop, B.A.G., Houkes, I., Nijhuis, F.J.N. (2010). Factors related to the employment of visually impaired persons: a systematic literature review. Journal of Visual Impairment & Blindness 104 (7), 404–418.

Goertz, Y.H.H., Houkes, I., Nijhuis, F.J.N. †, Bosma, H. (2017). Factors associated with participation on the competitive labour market of people with visual impairments in The Netherlands. Work 58, 251–261.

Klabbers, G., Rooijackers, B., Goertz, Y., de Rijk, A. (2014). Krachtig en kwetsbaar. Onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen. Maastricht: Universiteit Maastricht.

Promotores

em. Prof.dr. Guy Widdershoven, Prof.dr. Ruth van Nispen, Dr. Minne Bakker