VIPP@Work: herstelbehoefte na het werk

Herstelbehoefte na het werk bij werknemers met en zonder visuele beperking

Het is aangetoond dat personen met een visuele beperking een verhoogde ernst en een grotere impact van vermoeidheid op hun dagelijks leven hebben in vergelijking met normaal ziende personen. Deze vermoeidheid bij een visuele beperking leidt tot een verminderd welzijn voor de visuele beperkte zelf, maar leidt daarnaast ook tot hoge maatschappelijke kosten. Dit zijn directe kosten als gevolg van medische behandelingen, maar betreft vooral indirecte kosten door het verlies van arbeidspotentieel als gevolg van onder meer de vermoeidheid.

Een term die gebruikt wordt voor de mate van vermoeidheid tijdens het werk en recuperatie na het werk is herstelbehoefte na het werk (Need for Recovery (NFR) after work). Herstelbehoefte (NFR) na het werk betekent het herstel van zowel mentale als fysieke werkgerelateerde vermoeidheid. NFR wordt beschouwd als een voorspeller van subjectieve gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en werkstress (lage controle en/of hoge eisen op het werk). Een recent onderzoek naar vermoeidheid bij visueel beperkte werkende volwassenen onthulde een hogere mate van vermoeidheid tijdens het werk en recuperatie na het werk voor werkende volwassenen met een visuele beperking in vergelijking met normaal ziende werkende volwassenen. Het is echter niet duidelijk in hoeverre dit verschil samenhangt met de visuele beperking, of dat dit wordt beïnvloed door andere factoren, zoals demografische en werkgerelateerde factoren.

Dit onderzoek heeft tot doel een beter begrip te krijgen van de relatie tussen de visuele status en herstelbehoefte na werk (NFR), en te evalueren of het verschil geheel wordt verklaard door de visuele status of dat andere factoren deze relatie (gedeeltelijk) beïnvloeden ook.

Met deze studie proberen we meer licht te werpen op hoe visueel beperkte werknemers werkgerelateerde vermoeidheid ervaren, om onderzoekers te helpen meer gerichte strategieën te ontwikkelen om deze te verminderen en de werkgelegenheid en re-integratiemogelijkheden van visueel beperkte mensen te verbeteren.

Deelstudie promotie-onderzoek Richard Daniëls