iScreen-validatie: meetaspecten online oogscreening

Public health

In deze deelstudie die door student geneeskunde Olivia Lee wordt uitgevoerd, worden de meeteigenschappen van de iScreen online oogmeting onderzocht bij ouderen die thuiszorg ontvangen. De oogmeting wordt ondersteund door een thuiszorg verpleegkundige. Deze deelstudie is onderdeel van de iScreen-studie.

Onderzoeker
Positie

Geneeskundestudent

Financiering
Periode

2021

iScreen validatie online oogmeting

Waarom wordt de studie uitgevoerd?

Verminderd gezichtsvermogen en oogziektes komen vaak voor bij de oudere populatie. Een probleem dat op zichzelf verminderde kwaliteit van leven geeft en tot andere gezondheidsproblemen kan leiden zoals depressies en vallen. In een recent onderzoek blijkt dat een simpele oogscreening bij 20% van de ouderen met thuiszorg er oogproblemen worden gevonden die niet eerder waren ontdekt. Om deze bevindingen verder te onderzoeken wordt er een grootschalige studie opgezet waarin gebruik wordt gemaakt van een digitale oogmeting die patiënten thuis kunnen uitvoeren met ondersteuning van thuiszorg verpleegkundigen. Deze online oogmeting van het bedrijf Easee is echter nog niet gevalideerd in deze oudere thuiszorgpopulatie. Hiervoor zal deze deelstudie eerst worden uitgevoerd om de kwaliteit van de online oogmeting te onderzoeken. Indien deze nieuwe methode kan worden toegepast zou het mogelijk de huidige zorg kunnen verbeteren en de gezondheid van ouderen kunnen bevorderen.

Wat is het doel van de studie?

Het doel van deze deelstudie is om te onderzoeken of de iScreen online oogmeting even goed is als standaard oogtesten. Er zal worden gekeken in hoeverre de resultaten uit de online oogmeting overeenkomen met huidige oogtesten. Daarnaast worden de ervaringen van de verpleegkundigen en de patiënten ook verzameld en geëvalueerd.

Hoe wordt de studie uitgevoerd?

Dit project zal in samenwerking met twee thuiszorgorganisaties (Cordaan en Buurtzorg) worden uitgevoerd. Verpleegkundigen worden uitgenodigd om patiënten te selecteren en worden getraind in het uitvoeren van deze digitale oogmeting. De patiënten dienen boven de 65 jaar oud te zijn en fysiek en mentaal de testen te kunnen ondergaan. Er wordt gestreefd om binnen een week de standaard testen bij dezelfde patiënt af te leggen door de onderzoeker. Tevens wordt er dan samen met de patiënt vragenlijsten doorlopen over hoe ze de online test hebben ervaren en welke aandachtspunten er zijn. Deelnemende verpleegkundigen krijgen ook een vragenlijst toegestuurd. Er zullen statistische analyses worden gedaan om de mate van validiteit van de iScreen online oogmeting te bepalen.

Resultaten en conclusie

In deze studie hebben we de betrouwbaarheid en overeenstemming tussen digitale testen en referentietesten bepaald, en gekeken naar de praktische toepasbaarheid van de digitale testen.

Onze resultaten laten zien dat het verschil in visus tussen de digitale Easee test en de referentietesten klein is. De verschillen tussen de digitale Easee test en de referentietesten lagen veelal binnen de vooraf vastgestelde marge van 0.15 LogMAR. De effectgroottes voor de verschillen waren verwaarloosbaar tot klein, en de gevonden ICC waardes duiden op redelijke tot goede betrouwbaarheid. Als we visus vervolgens indelen in categorieën, zien we dat de overeenstemming voor met name de visus veraf goed is. Gewogen kappawaardes duiden voor alle visustesten op een goede betrouwbaarheid. Het is aan de hand van deze gegevens nog niet eenduidig te zeggen welke test voor visus dichtbij de voorkeur geniet: de “Tumbling E” (continue uitkomsten) scoort beter op betrouwbaarheid en overeenstemming dan de “Triangle”, maar het gemiddelde verschil met de referentietest en de bijbehorende effectgrootte is groter. Als we kijken naar de categorische uitkomsten, dan zijn de verschillen verwaarloosbaar. Ons advies is dan ook om beide testen te behouden, en op basis van de resultaten van beide testen deelnemers al dan niet door te verwijzen naar de huisarts of opticien / optometrist. De overeenstemming tussen de digitale Easee Amslertest en de referentie Amslertest voor centrale gezichtsvelduitval was goed. De kappawaarde duidt op een redelijke betrouwbaarheid.

Voor contrast-zien zijn de resultaten minder eenduidig. Het verschil in contrast-zien tussen de digitale test en de referentietest is groter, en veel waarden lagen buiten de vooraf vastgestelde marge van 0.15 LogCS. De effectgrootte voor het verschil was middelgroot, hoewel de ICC duidt op een goede betrouwbaarheid. Indien categorieën werden gemaakt van normaal en afwijkend contrast-zien, dan is de overeenstemming wat lager en de kappawaarde ook indicatief voor slechte betrouwbaarheid. Aangezien de contrasttest op dit moment nog niet in de Easee app is geïmplementeerd, zal advies van experts moeten worden ingewonnen om te bepalen of toevoeging aan de Easee app van meerwaarde is.

De praktische toepasbaarheid van de Easee app lijkt te zijn bevestigd, hoewel er wel opmerkingen door deelnemers en verpleegkundigen werden gemaakt die mogelijk kunnen leiden tot verbeteringen. Hoewel er weinig opmerkingen waren over de afnameduur, is inkorting mogelijk toch gewenst. Een aanknopingspunt zou kunnen zijn om de test voor cilinderafwijkingen te verwijderen, aangezien de resultaten van deze test niet worden meegenomen in het bepalen of deelnemers verwezen worden naar de huisarts of opticien / optometrist. De onderzoekers zullen samen met de ontwikkelaars van de Easee app bepalen in hoeverre de overige verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd. Ook zal de training/instructie voor verpleegkundigen worden verbeterd, om een aantal belangrijke aspecten beter te benadrukken.

Begeleiding

Dr. E.B.M. Elsman, Prof.dr. R.M.A. van Nispen