CAT-EyeQ: computer adaptieve PROM

PROM

Epidemioloog en optometrist Petra Rausch heeft in haar promotie onderzoek een PROM ontwikkeld die computer adaptief kan worden afgenomen in de oogheelkundige praktijk. In plaats van een lange vragenlijst, bepaalt een algoritme welke vragen van belang zijn voor de patiënt, zodat de belasting laag is. De vragenlijst heet CAT-EyeQ en kan worden ingezet als monitoring instrument bij de anti-VEGF poli’s alwaar hij is gevalideerd onder ruim 700 patiënten met macula oedeem.

Onderzoeker
Positie

PhD candidate

Financiering

Bayer BV

Periode

2019-2021

CAT-EyeQ studie

Waarom doen we deze studie?

De aanzienlijke impact van het hebben van een visuele beperking op kwaliteit van leven en psychosociaal functioneren is bekend. Retinale exsudatieve aandoeningen zoals ‘natte’ leeftijdsgebonden maculadegeneratie en macula oedeem bij diabetische retinopathie zijn de belangrijkste oorzaken van visusverlies bij ouderen. Er is tot op heden geen genezing mogelijk, maar anti-VEGF, het middel dat vaatlekkage vermindert en vaatnieuwvormingen afremt, wordt bij deze patiënten in het oog geïnjecteerd volgens een individueel afgestemd intervalpatroon. De behandelingseffecten variëren sterk per patiënt: voor ca. een derde leiden deze injecties tot een substantiële verbetering van het zicht, maar voor een derde zijn de middelen minder effectief en vermindert het zicht progressief. Naar schatting zullen er in 2020 jaarlijks 65.000 personen zijn die meermalen per jaar anti-VEGF krijgen toegediend. De samenwerking tussen de anti-VEGF klinieken en visuele revalidatie is echter nog niet vanzelfsprekend.

Patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) zijn ontwikkeld om de impact van beperkingen te meten en worden gebruikt voor evaluatie van behandelingen en om de patiënt-arts communicatie te verbeteren. Ze zijn inmiddels een belangrijke indicator van kwaliteit van zorg. In de anti-VEGF klinieken wordt het patiëntperspectief momenteel anekdotisch meegenomen en nog niet gestructureerd uitgevraagd in een digitale omgeving. Echter, er is inmiddels draagvlak voor het inzetten van een PROM als computer adaptieve test (CAT), de CAT-EyeQ genaamd, om het patiëntenperspectief structureel te belichten voor deze patiëntengroep. Implementatie van de CAT-EyeQ als patiënt gerapporteerde uitkomstmaat ingebouwd in een digitale tool moet ertoe leiden dat de evaluatie van behandeleffecten, gedeelde besluitvorming en patiënt-arts communicatie wordt geoptimaliseerd en dat verwijzing naar visuele revalidatie meer vanzelfsprekend zal zijn.

 Wat is het doel?

Het doel van dit onderzoek is te bewerkstellingen dat gebruik wordt gemaakt van zowel klinische als patiënt gerapporteerde uitkomstmaten die in een digitale tool worden geïmplementeerd, zodat de behandelevaluatie, gedeelde besluitvorming, patiënt-arts communicatie en verwijzing naar visuele revalidatie wordt geoptimaliseerd. Subdoelen zijn het:

  1. vertalen en kalibreren van de IVI voor het ontwikkelen van het CAT algoritme in cross-sectioneel onderzoek;
  2. onderzoeken van psychometrische aspecten en effecten van behandeling vanuit het patiëntperspectief in longitudinaal onderzoek;
  3. onderzoeken van succesfactoren en barrières voor implementatie van de CAT in kwalitatief onderzoek met als doel de evaluatie van behandeleffecten, gedeelde besluitvorming, patiënt-arts communicatie en verwijzing naar visuele revalidatie te optimaliseren, alsmede het onderzoeken van de effecten van implementatie op deze aspecten.

Hoe voeren we deze studie uit?

Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve, cross-sectionele (baseline) en longitudinale data om de (sub)doelstellingen te bereiken. Patiënten (N=700) die monoculair of binoculaire anti-VEGF injecties ontvangen voor exsudatieve retinale aandoeningen die potentieel een ernstige visuele beperking veroorzaken zoals MD, diabetisch macula oedeem, vaatocclusies, werden uitgenodigd voor het onderzoek. Op basis van COSMIN standaarden voor onderzoek naar de psychometrische aspecten volgen wij de volgende stappen:

Vertaling werd uitgevoerd door een professioneel instituut met ervaring in patiënt gerapporteerde uitkomsten. Er werd een cognitieve debriefing met patiënten (N=10) gedaan. Het doel hiervan was om verkeerde interpretatie van items of ambiguïteit te vermijden. Dit werd gedaan met de “hardop-denk” methode. De resultaten zijn reeds gepubliceerd.

Dataverzameling: sociaal-demografische kenmerken en klinische gegevens zijn reeds verzameld d.m.v. zelfrapportage en dossieronderzoek met toestemming van de patiënt. De EyeQ werd grotendeels digitaal afgenomen m.b.v. CASTOR waarbij items in willekeurige volgorde werden gepresenteerd.

We zijn nu bezig met de psychometrische analyse: Na een globale item analyse waar missende waarden en vloer- en plafondeffecten worden onderzocht, zullen de assumpties van IRT modellen worden bekeken. Daarna volgen het testen van het juiste IRT-model en de globale fit, item en test informatie en differential item en test functioning tussen subgroepen en over tijdstippen. Het CAT algoritme zal worden ontwikkeld aan de hand van verschillende precisieniveaus.

Evaluatie van behandeleffecten over tijd om het gebruik van de EyeQ in de praktijk te kunnen onderzoeken zullen worden onderzocht met behulp van mixed regression models. Follow-up metingen vinden plaats 6 en 12 maanden na baseline.

Promotores

Prof.dr. Ger van Rens, Prof.dr. Ruth van Nispen, Dr. Frank Verbraak

Verschenen publicaties

Rausch–Koster, T. P., van der Ham, A. J., Terwee, C. B., Verbraak, F. D., van Rens, G. H. M. B., & van Nispen, R. M. A. (2021). Translation and content validity of the Dutch Impact of Vision Impairment questionnaire assessed by Three-Step Test-Interviewing. Journal of Patient-Reported Outcomes5(1), [1]. https://doi.org/10.1186/s41687-020-00272-z